MASSIVE LUSEPÅSLAG – INGEN TILTAK FRA MYNDIGHETENE

 

Den siste fremdriftsrapporten fra Havforskningsinstituttet om lakselusinfeksjonen på vill laksefisk i mai og begynnelsen av juni 2015, viser intet annet enn katastrofale tall for utvandrende laksesmolt i Hardangerfjordsystemet. I fire av seks uker var mer enn 30% av smolten som ble trålet i ytre deler av Hardangerfjorden smittet med dødelige doser lakselus.

Kilde: Fiskeridir, Lusedata.no, Havforskningsinstituttet.

Til tross for at oppdretterne i Hordaland samlet sett har meldt om lave lusetall medførte lusepresset ikke bare høy dødelighet på utvandrende laksesmolt,

Kilde: Lusedata

men trolig også på sjøørreten som i langt større grad holder til inne i fjordsystemene og derfor blir enda hardere rammet av lakselus.

I følge Lusedata var det i uke 19-24 mellom 107 og 138 oppdrettslokaliteter. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at hver lokalitet hadde en gjennomsnittlig beholdning på litt over 500.000 fisk. Til sammenligning er det totale årlige innsiget av norsk villaks til hele kysten beregnet til rundt 400.000 individer. Dagens havbruksforvaltning med oppdrettslaks i notmerder med fri gjennomstrømming medfører at produksjonen og smittepresset grunnet lakselus forsterkes flere hundre ganger, og gir en bestandsreduserende effekt på laks, sjøørret og sjørøye.

Dag Atle Tuft, rådgiver ved Mattilsynet Region Sør-Vest, sier til DinLaks at det ikke er planlagt konkrete tiltak som følge av det høye lusepresset i Hardangerfjorden. I følge Tuft er det rundt 5 lokaliteter i Sogn- og Fjordane og Hordaland som ligger i faresonen for å få redusert biomassen grunnet høye lusetall. Tuft sier også at Mattilsynet har et uttalt ønske om å få redusert biomassen ved lokalitetene med de aller høyeste lusetallene, slik at dette i seg selv både kan redusere lusepresset og ha en preventiv effekt på lusetall ved andre lokaliteter.

I den politiske ledelsen kan verken Fiskeriminister Elisabeth Aspaker samt statssekretærene Frank Bakke-Jensen og Amund Drønen Ringdal vise til konkrete akutte tiltak som er planlagt iverksatt for å redusere lusepresset i Hardangerfjorden. I følge Bakke-Jensen er Mattilsynet gitt verktøyene de trenger for å hanskes med lusesituasjonen.

Elisabeth Aspaker sitt nylig lanserte «Trafikklyssystem», som innebærer at oppdrettsnæringen må redusere antall fisk i områder hvor mer enn 30% av utvandrende laksesmolt dør som følge av lusepåslag, trer ikke i kraft før 2017.

Derfor trenger oppdretterne og Mattilsynet kun å forholde seg til nåværende grense på 0,5 voksne hunnlus per fisk. Med 70 millioner oppdrettslaks i merdene, kan det medføre opptil 35 millioner voksne hunnlus. Det er tre og en halv ganger flere enn i uke 21, da 83% av utvandrende smolt i Hardangerfjorden var smittet med dødelig mengde lakselus.

En voksen hunnlus produserer røflig beregnet 30 avkom per døgn. Hvert avkom kan ha en levetid på inntil 150 døgngrader, men Havforskningsinstituttet har beregnet en daglig dødelighet på 17%.

Kilde: Fiskeridirektoratet

Posted in Ukategorisert.

KRAFTIG REKEREDUKSJON I OPPDRETTSFYLKER

Stadig flere rekefiskere har de senere år varslet om kraftig reduksjon og bortfall av reker i områder hvor det etableres oppdrettsanlegg. I Dagsrevyen den 24.07.15 ( https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19072315/23-07-2015#t=19m49s ) kunne vi også se hvordan store deler av kysten rammes av rekemangel.

I følge Dagbladet har Nord Reker på Lurøy måttet permittere 6 ansatte som følge av mangel på reker. Det hersker usikkerhet om hvorfor rekefangsten er kraftig redusert. Seniorforsker ved Havforskningsinstituttet, Guldborg Søvik mener det kan være flere grunner, og hun nevner høyere sjøtemperatur som en mulig årsak.

En oversikt over rekefangst og sjøtemperatur basert på data fra SSB (Statistisk Sentralbyrå) og oppdretternes egne innrapporteringer på sjøtemperatur til Lusedata, viser derimot at sjøtemperaturen langs Norskekysten har hatt en synkende trend i perioden 2002-2014. Til tross for betydelig kjøligere havtemperatur i 2015 enn 2014, har rekefangsten åpenbart fortsatt å minke.

FANGST REKER NORGE 2002-2014

Flere forskere mener en annen mulig årsak kan være oppdrettsnæringens stadig økende forbruk av avlusingsmidler. Fordi lakselusa er et krepsdyr har man lenge fryktet av avlusingsmidlene, som oppdrettsnæringen bruker stadig mer av fordi lakselus utvikler stadig høyere resistens, også kan ha en negativ innvirkning på rekebestander i nærheten. Dinlaks er kjent med at sentrale havforskere ved UiB gjentatte ganger har søkt om offentlige midler for å forske på oppdrettsnæringens innvirkning på reke- og skalldyr uten å få gjennomslag.

Dinlaks har sammenliknet rekefiske i perioden 2000-2014 i fylker med og uten oppdrett. De offisielle tallene fra Fiskeridirektoratet viser åpenbart at fangsttallene har en mye sterkere negativ trend i fylker med oppdrett enn i fylker uten.

FANGST AV REKER I FYLKER UTEN OPPDRETT

Kilde: Fiskeridirektoratet

FANGST AV REKER I FYLKER MED OPPDRETT

Kilde: Fiskeridirektoratet

FANGST AV REKER I TROMS

Kilde: Fiskeridirektoratet

DinLaks kommer med mer stoff om dette.

Posted in Ukategorisert.