GIR MATTILSYNET SIN LUSEOVERSIKT ET RETT BILDE ?

I forbindelse med Mattilsynet sin offentliggjøring ( www.barentswatch.no/fiskehelse ) av lusetall per oppdrettslokalitet, uttalte Paul Negård (Mattilsynet) i Ilaks.no at det var viktig å få frem dataene slik av leserne kunne se at 50-70% av lokalitetene til enhver tid hadde lavere verdier enn 0,2 voksne hunnlus per oppdrettsfisk. Negård sa også at bare et fåtall av lokalitetene lå over grenseverdien på 0,5 voksne hunnlus per fisk, og at oppdretterne således har hatt god kontroll på lakselusa.

DinLaks har beregnet antall lus

For å kunne beregne lusepresset på vill fisk, har DinLaks brukt datagrunnlag fra lusedata.no, Fiskeridir.no, og kalkulert produksjon av antall voksne hunnlus med samme likning som NORKYST-800 gruppen ved HI (Havforskningsinstituttet) bruker, og tatt utgangspunkt i en daglig dødelighet på 17% av produserte lakselus.

antall lus andel under 0,5

Det er i all hovedsak parametrene, antall fisk, antall voksne hunnlus, salinitet og temperatur som styrer luseproduksjonen. Diagrammet viser antall lus i frie vannmasser per dag i perioden 2012-2015, samt prosentandel lokaliteter med luseverdi under 0,5 voksne hunnlus per fisk.

Svært høyt lusepress i uke 26/2014

Ut i fra diagrammet kan man blant annet se at andelen lokaliteter som hadde lavere verdier enn 0,5 voksne hunnlus per fisk i uke 26/2014 var nesten 98%, og at antall lus fra oppdrett i frie vannmasser langs kysten var ca 9 mrd individer.

Varselbrev fra Havforskningsinstiuttet, enda verre i 2015

Den samme uken skrev forskere fra Havforskningsinstuttet varselbrev til Mattilsynet om ekstremt høyt lusepåslag på anadrom laksefisk langs store deler av kysten. I følge HI var lusepresset enda verre i 2015. Dette medførte blant annet at store deler (opptil 82%) av utvandrende laksesmolt som ble fanget av HI under tråling i Hardangerfjorden hadde dødelig lusepåslag, til tross for at svært få lokaliteter rapporterte om for høye lusetall.

Nils Kvisgaard

Posted in Ukategorisert.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*