FEILAKTIGE UTTALELSER FRA ARNESEN, ALSAKER FJORDBRUK

Under havbruksdebatten som ble arrangert av Laksefakta.no i Oslo den 26.09, fremkom flere feilaktige uttalelser fra Carl Erik Arnesen (salgs og markedsdirektør, Alsaker Fjordbruk. Arnesen uttalte at det er akkrediterte selskaper som utfører MOM-undersøkelser. I følge data fra Norsk Akkreditering og Fiskeridirektoratet, gjelder dette bare for 5% av MOM-undersøkelsene som er gjennomført hos Alsaker i 2015. De resterende 95% av MOM-undersøkelsene ble gjennomført av selskapet RESIPIENTANALYSE AS, som ikke er akkreditert for prøvetaking av bunnsedimenter (Norsk Akkdreditering P3003).

alsaker-mom-akkreditert2

 

Arnesen uttalte også at Alsaker Fjordbruk har halvert bruken av lusemidler hvert år de siste 4 årene. Dette stemmer dårlig med utgitte data fra Mattilsynet, som viser en klar økning i antall utskrevne resepter av avlusingsmedikmenter i perioden fra 2015 til og med uke 36 2016.

alsaker-antall-resepter2

Når det gjelder Alsaker sin uttalelse om at det foreligger forskningsrapporter fra UiB og HI som viser at miljøtilstanden i Hardangerfjorden er uforandret siden 1950, faller dette på sin egen urimelighet. Hardangerfjorden er et av Norges mest oppdrettsintensive fjorder, og miljøundersøkelser gjort av NINA og HI har i flere år vist at lusepresset og den bestandsredusrende effekten som følge av lakselus har vært høyt, trolig også i 2016.

Posted in Ukategorisert.

GIR MATTILSYNET SIN LUSEOVERSIKT ET RETT BILDE ?

I forbindelse med Mattilsynet sin offentliggjøring ( www.barentswatch.no/fiskehelse ) av lusetall per oppdrettslokalitet, uttalte Paul Negård (Mattilsynet) i Ilaks.no at det var viktig å få frem dataene slik av leserne kunne se at 50-70% av lokalitetene til enhver tid hadde lavere verdier enn 0,2 voksne hunnlus per oppdrettsfisk. Negård sa også at bare et fåtall av lokalitetene lå over grenseverdien på 0,5 voksne hunnlus per fisk, og at oppdretterne således har hatt god kontroll på lakselusa.

DinLaks har beregnet antall lus

For å kunne beregne lusepresset på vill fisk, har DinLaks brukt datagrunnlag fra lusedata.no, Fiskeridir.no, og kalkulert produksjon av antall voksne hunnlus med samme likning som NORKYST-800 gruppen ved HI (Havforskningsinstituttet) bruker, og tatt utgangspunkt i en daglig dødelighet på 17% av produserte lakselus.

antall lus andel under 0,5

Det er i all hovedsak parametrene, antall fisk, antall voksne hunnlus, salinitet og temperatur som styrer luseproduksjonen. Diagrammet viser antall lus i frie vannmasser per dag i perioden 2012-2015, samt prosentandel lokaliteter med luseverdi under 0,5 voksne hunnlus per fisk.

Svært høyt lusepress i uke 26/2014

Ut i fra diagrammet kan man blant annet se at andelen lokaliteter som hadde lavere verdier enn 0,5 voksne hunnlus per fisk i uke 26/2014 var nesten 98%, og at antall lus fra oppdrett i frie vannmasser langs kysten var ca 9 mrd individer.

Varselbrev fra Havforskningsinstiuttet, enda verre i 2015

Den samme uken skrev forskere fra Havforskningsinstuttet varselbrev til Mattilsynet om ekstremt høyt lusepåslag på anadrom laksefisk langs store deler av kysten. I følge HI var lusepresset enda verre i 2015. Dette medførte blant annet at store deler (opptil 82%) av utvandrende laksesmolt som ble fanget av HI under tråling i Hardangerfjorden hadde dødelig lusepåslag, til tross for at svært få lokaliteter rapporterte om for høye lusetall.

Nils Kvisgaard

Posted in Ukategorisert.

HØY DØDELIGHET ETTER LUSEBEHANDLING PÅ NORDMØRE

 

C:\Users\Nils\Desktop\HØY DØDELIGHET\988.000 TUSEN TONN DØDE ETTER AVLUSING.jpg

Tidens Krav med i artikkelen kunne i artikkelen «988.000 kilo laks døde», melde om svært høy dødelighet i forbindelse med avlusing ved 10 oppdrettslokaliteter på Nordmøre.

Ved flere av lokalitetene har over 100 tonn fisk omkommet i forbindelse med avlusing, og seniorinspektør i Mattilsynet, Barbro Rimeslaatten Klagegg har ifølge Tidens Krav aldri opplevd en så høy dødelighet. Men som hun beskriver har lusesituasjonen vært ekstrem på Nordmøre. På spørsmål fra DinLaks uttaler Klakegg at noe av den økte dødeligheten også skyldes algeproblematikk på Nordmøre.

Ingen av episodene har ifølge Klakegg kvalifisert til anmeldelse for brudd på dyrevelferdsloven.

DinLaks har via Mattilsynet fått tilgang på utskrevet type og mengde medikament per oppdrettslokalitet per dato, og laget en illustrasjonsvideo som viser hvor oppdrettslokalitetene ligger, hvilke medikamenter som er brukt, og hvor stor mengde tapt fisk som er meldt inn.

Posted in Ukategorisert.

AKVAKULTUR PRODUSERER ENORME MENGDER LAKSELUS

Lusedata fører fylkesvis statistikk over innleverte data fra oppdrettsnæringen. De eneste luseverdiene som oppgis er antall bevegelige, fastsittende, og voksne hunnlus per oppdrettslaks eller –regnbueørret. Dette er på ingen måte tilstrekkelig til å danne seg et bilde av hvor stort lusepresset er på villfisken.

DinLaks har fått tilgang til en matematisk ligning av HI (Havforskningsinstituttet) som er utarbeidet av Stien et al (2005), og som viser hvor stor luseproduksjonen er i oppdrettsmerdene. Ligningen er basert på antall voksne hunnlus per fisk, antall oppdrettsfisk samt temperatur, og brukes også i sammenheng med prosjektet Norkyst800 som er et svært omfattende overvåkningsprogram hvor det blant annet beregnes hvordan lakselus sprer seg ut fra oppdrettsanleggene og medfører smittepress på vill anadrom laksefisk.

Den samlede produksjonen i 2014 av lakselus beregnet fra formelen til Stien et.al, var ca 1038 milliarder individer. Det er beregnet at 17% av larvene/lusa dør per døgn.

Ut i fra dette kan man på en langt bedre måte beregne hvor mange lakselus som svever i vannmassene langs kysten til enhver tid.

Da HI (Havforskningsinstituttet) skrev varselbrev om svært høyt lusepåslag til Mattilsynet den 26. juni 2014, var det omtrentlig 9.100 millioner lus fra oppdrettsnæringen spredd utover langs kysten. Antall lus økte kraftig utover høsten, og nådde 40.000 millioner individer den 5. september.

Temperaturen spiller også en viktig rolle for hvor mange lakselus som produseres. I begynnelsen av august 2014 var i følge lusedata.no den gjennomsnittlige temperaturen langs norskekysten 15,6°C. Da produserte hver voksen hunnlus gjennomsnittlig 67 avkom per døgn. I mars da sjøtemperaturen var på sitt laveste med 4,9°C, produserte hver voksen hunnlus i snitt 14 avkom per døgn.

Nils Kvisgaard

DinLaks

 

 

 

Posted in Ukategorisert.

MASSIVT LUSEPÅSLAG PÅ VILLAKS I HORDALAND

 

Selv om lusedata melder om svært lav forekomst av voksen hunnlus på oppdrettsfisk i Hordaland og den nettsiden kyst.no beskriver en fantastisk lusesistuasjon i Hordaland er det en annen realitet som møter laksefiske Morten Husebø i Hordaland.

DinLaks har mottatt bilder av lusebefengt villlaks , som ble fisket av Morten den 26/8 i Daleelva i Vaksdal. Laksen veide 2,1 kg, var 59 cm lang, og med det blotte øyet kunne man se at laksen hadde rundt 200 lus.

Seniorrådgiver Hulda Bysheim som er ansvarlig for å følge opp lusesituasjonen i Mattilsynet Region sørvest, uttaler til DinLaks at selv om ingen av lokalitetene i vandringsruten til villaksen ligger over grenseverdien, kan fremdeles enkelte laks havne i «lommer» med mye lus, og derav påådra seg et høyt lusepåslag.

DinLaks har laget en kort video som beskriver lusesitusasjon i vandringsruten til laksen inn mot Daleelva.

 

 

Posted in Ukategorisert.

UKE 33/2015: SVÆRT BEKYMRINGSVERDIGE LUSETALL

 

Data basert på røkternes egne tellinger viser et foruroligende antall voksne hunnlus på oppdrettslaks og –regnbueørret. I uke 33 bidro næringens litt over 400 millioner oppdrettsfisk med over 80 millioner lakselus som igjen produserer enorme mengder avkom.

For Norge i helhet ser vi nå at lusetallene er stigende i takt med temparturøkningen. DinLaks har angitt luseverdiene i uke 26/2014 som en «grenseverdi» fordi Havforskningsinstituttet den gang skrev et varselbrev til Mattilsynet, hvor det ble beskrevet et svært høyt lusepåslag på villfisk fra Rogaland til og med Nord-Trøndelag.

Som vi kan se av grafene har det vært et gjennomgående høyere antall voksne hunnlus i Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal, samt Sogn og Fjordane i 2015 enn 2015. For Nordland og Hordaland har lusetallet vært noe lavere.

Med tanke på den høye andelen (opptil 83%) laksesmolt med dødelig lusepåslag som ble trålet i ytre deler av Hardangerfjorden av HI ( Havforskningsinstituttet ) i uke 19-25/2015, hvor vi ser at antallet voksne hunnlus var svært lavt i forhold til andre uker, hersker det liten tvil om at lakselus har en bestandsreduserende effekt på villaks og sjøørret i Hardangerfjorden.

DinLaks har laget grafer for antall voksne hunnlus fylkesvis per uke, med sitat fra HI for uke 26/2014. Tall for biomasse er fra juli. De senere års statistikker har vist et økende antall fisk i merdene utover høsten, og grafene må trolig justeres noe.

 

Nord-Trøndelag - lus uke 33

Sør-Trøndelag - lus uke 33

Møre og Romsdal uke 33

Sogn og Fjordane - uke 33

word-image

 

 

Posted in Ukategorisert.

MATTILSYNET BESKRIVER GJENTATTE LOVBRUDD VED SKOTUNGNESET

 

I Mattilsynet sitt vedtak om biomassereduksjon ved lokalitet 23695 Skotungneset, beskrives et driftsregime preget av ansvarsfraskrivelse og gjentatte lovbrudd.

Skotungneset - lustall og hendelser

I følge vedtaket har Fjordlaks Aqua fem lokaliteter i indre del av Storfjorden. Det er ingen felles brakklegging av området og ikke områdeorganisert drift.

Felles luseplan ikke i henhold til forskrift

Under revisjon den 30.06.14 avdekket Mattilsynet at felles luseplan for fiskehelsenettverket på Sunnmøre ikke var i samsvar med kravene i Luseforskriftens §4 (Samordnet plan for kontroll og bekjempelse av lakselus). Dette ble rettet opp av Fjordlaks Aqua, som utarbeidet en egen overvåknings- og kontrollplan for bekjempelse av lakselus for sine lokaliteter. I følge Mattilsynet har ikke Fjordlaks Aqua fulgt opp dette i praksis, da sitat: «virksomheten ikke har vist evne til å etterleve felles planer om bruk av behandlingsmidler eller å endre strategi i takt med andre aktører i området». I følge Mattilsynet er dette et brudd på Luseforskriften. Videre skriver Mattilsynet at det ikke er samordnede utsett eller brakkleggingstider mellom lokalitetene, og at produksjon og antall fisk er så stor at situasjonen har vært ute av kontroll i lengre tider.

Ikke gjennomført tilstrekkelige tiltak

I følge Mattilsynet er gjeldene drift også i strid med Akvakulturforskriften, da Fjordlaks Aqua ikke har gjennomført tilstrekkelige tiltak for å holde lusenivået nede, herunder ikke tatt i bruk ikke-medikamentelle avlusingsmetoder og utslakting. Samtidig har Mattilsynet registrert at oppdrettsnæringen i stadig økende grad ikke er stand til å oppfylle krav i luseforskriften grunnet for mye fisk i merdene og for mye lus i forhold til kapasiteten til virkemidlene næringen rår over. Mattilsynet mener dette ikke er tråd med krav i Akvakulturforskriften som omhandler beredskapsplan.

Brudd på Dyrevelferds- og Matloven

Fordi Fjordlaks Aqua har utført gjentatte avlusingsbehandlinger med samme medikament til tross for dokumentert resistens, skriver Mattilsynet at dette også er et brudd på Matlovens regelverk. Mattilsynet mener også Dyrevelferdsloven ikke har vært overholdt på Skotungneset grunnet høy dødelighet og sårskader som følge av mye håndtering og at fisken utsettes for behandlingsmidler den ikke tåler.

Vil ikke legge frem salinitetsmålinger

Kvalitetssjef Svein Flølo hos Fjordlaks Aqua understreker overfor DinLaks at det er lite snøsmelting og høy varme som er årsaken til det høye salinitetsnivået i Storfjorden. På etterspørsel vil han ikke legge frem salinitets-målingene for DinLaks med begrunnelse at dette er «intern informasjon».

Grunnlegger og styreleder i Fjordlaks Aqua, Anders Pedersen uttalte i sammenheng med Mattilsynets vedtak at han var overrasket og beskrev historikken på Skotungneset som «den beste langs hele kysten» .

Pedersen var ikke tilgjengelig for kommentar før artikkelen ble lagt ut.

Nils Kvisgaard

DinLaks

 

 

Posted in Ukategorisert.

HØYE LUSEVERDIER I FJORDLAKS AQUA-LOKALITET SKOTUNGNESET

23695 Skotungneset 2015

Kilde: Mattilsynet

Lusetall som DinLaks.org har fått tilgang til viser at Fjordlaks sin lokalitet 23695 Skotungneset, hvor Mattilsynet har begjært en halvering i biomassen, har hatt gjentatte perioder med for høye luseverdier i 2015.

Til sammen har 10 av 24 lusetellinger i 2015 vært over grensen på 0,5 voksne hunnlus per fisk, hvorav fire av de fem siste tellingene har vist for høye verdier.

Oppdretternes egne innrapporteringer viser også at lokaliteten i 2014 hadde en sammenhengende periode fra uke 40 til og med uke 47 med for høye luseverdier, og nå har Mattilsynet ifølge Sunnmøringen vedtatt at MTB (maksimal tillatt biomasse) skal reduseres fra 2.340 til 1.170 tonn.

Vedtaket motstrides av Fjordlaks Aqua, som mener at de høye lusepåslagene er et forbigående problem grunnet liten snøsmelting og derav høy salinitet, som skaper gode vekstforhold for lakselus.

Lokaliteten er nå utslaktet.

Nils Kvisgaard

DinLaks

Posted in Ukategorisert.

ÅRETS MORSOMSTE AV iLAKS?!

 

Det gir en god og trygg følelse at internett har en så flott og informativ nettside som iLaks, hvor Aslak Berge og hans stab dag etter dag opplyser oss om tingenes tilstand ute i den store verden. Denne gangen har iLaks virkelig lagt seg i selene og hentet noen grafiske fremstillinger fra MySalmon, som garantert medfører at vi må skrive om lærebøkene.

Konklusjonen til ilaks er utrolig nok at 2015 ser ut til å bli tidenes beste luseår!!

Ikke nok med det! iLaks også gjort en fantastisk bragd ved å utregne at ingen av regionene hadde gjennomsnittlige verdier på over 0,20 voksne hunnlus per fisk i uke 31/2015, til tross for at alle fylkene i Region Midt ligger over!

Mattilsynets regioner, samt fylkesvis antall voksne hunnlus peroppdrettsfisk. Kilde: Mattilsynet/Lusedata.

Amund Drønen Ringdahl, statssekretær for Fiskeriminister Elisabeth Aspaker, kommenterer fra sin Twitter-konto:

– Absolutt interessant. Vil tro det er kombo av tiltak som virker og lav temperatur.

Ringdal minner også om at 1. september er siste frist for å søke om økt biomasse.

Det er kan virke som den nylig fremkommede informasjonen har skapt ytterligere motivasjon hos den politiske ledelsen for å nå 2050-målet om en seksdoblet produksjon hos statssekretæren.

DinLaks har ved hjelp av innrapporterte tall fra oppdrettsnæringen, utregnet hvor mange voksne hunnlus næringen huser på ukentlig basis.

Antall voksne hunnlus i uke 26/2015 (45,9 millioner), har økt med over 10 millioner i forhold til samme uke i fjor (35,6 millioner).

I uke 26/2014, skrev anerkjente forskere ved Havforskningsinstituttet et alvorlig varselbrev til Mattilsynet som lød:

  • På enkelte lokaliteter i Ryfylket er nå nesten all sjøørret (ca 100% prevalens) infisert med rundt 50 lus.
  • I ytre Hardanger er nesten all sjøørret infisert med lus, halvparten av fisken har mellom 50-100 lus, og enkeltindivider har over 300 lus. I tillegg finner vi svært mye lus på «vaktbur» med oppdrettssmolt.
  • I Herdla utenfor Vosso er infeksjonen tilsvarende høy.
  • I ytre Sogn har vi ikke data ennå, men vi forventer høy infeksjon basert på resultatene fra målingen i mai/juni.
  • I Voldafjordsystemet ved Ålesund er nesten all fisk infisert med over 100 lus, enkeltindivider har opp mot 500 lus.
  • I Romsdalssystemet har nesten all sjøørret opp mot 50-100 lus ved enkelte lokaliteter, enkeltindivider opp mot 300 lus.
  • I Nord-Trøndelag har nesten all sjøørret mellom 30 og 100 lus.

Antall voksne hunnlus 2014-2015

I 2015, uke 19-24 utførte HI trålinger i ytre deler av Hardangerfjorden som viste at andel utvandrende laksesmolt med dødelig mengde lusepåslag var høyere enn 30% i 4 av 6 uker, med høyeste dødelighet på 83%.

I dette tidsrommet var antall voksne hunnlus 0,11-0,16 per fisk, eller samlet 7,7-13,4 millioner.

Dagens grenseverdi er 0,5 voksne hunnlus per fisk, og ville kunne medført at oppdrettsmerdene i Hordaland kunne huset 35 millioner individer i samme periode.

Nils Kvisgaard,

DinLaks

Posted in Ukategorisert.

Fra en «Laksebaron» til Møgster sr/jr

Det var med stor forståelse og empati jeg leste artikkelen «Langer ut mot laksebaroner» i Dagens Næringsliv den 1/8-15, hvor dere virkelig får sagt hva dere mener om 60.000 laksefiskere som dunker diverse agn-remedier ut i elva med håp om å få kakket laks. Det er jo virkelig beærende at dere titulerer en hel interessegruppe som «laksebaroner»! Livet som oppdrettsmilliardær er tydeligvis en dans på stram line, og det er nok ingen tvil om at det er vi som «står med rumpa i elva», som er hovedårsaken til at det ikke ruller inn enda mer kronasje i skattekista til dere og andre oppdrettsmilliardærer. Fjorårets inntekt på 1645 millioner NOK etter skatt kan vel knapt sies å være nok til å føre et anstendig liv. NAV neste?

Det som virkelig gleder meg, som en laksefisker og naturelsker med litt mer enn gjennomsnittlig interesse for hvilke miljømessige effekter dagens havbruksforvaltning medfører, er at dere angivelig vet mye mer om havbruk enn oss «laksebaroner». Det er både godt og betryggende å vite at dere etter «å ha stått oppi det» i 35 år innehar den nødvendige kompetansen for å drive bærekraftig havbruksnæring.

I den anledning har jeg som uvitende «laksebaron» selvfølgelig også en del spørsmål hva gjelder oppdrettsnæring, som jeg håper dere kan besvare leserne og meg på.

Dere sier at dere lager et produkt som er det reneste man kan spise. Dette må dere i så fall opplyse verden om! I følge en undersøkelse gjort av Schechter et al (2011) med forskere fra flere av verdens mest anerkjente universiteter, inneholder oppdrettslaksen langt på vei mest og flest POPer (Persistente Organiske Miljøgifter, 23 av 25) av alle dagligvarer. Årsaken til at oppdrettslaksen har en fastsatt grenseverdi for dioksiner og dioksinlignende PCB som er 15 ganger høyere enn fjærkre har åpenbart ingen rot i virkeligheten. Er det bare vi «laksebaroner» og noen uansvarlige forskere som ønsker i stikke kjepper i hjulene for dere?

Dere sier at dere jobber knallhardt for å løse problemet med lakselusa, og at lakselusplagen hindrer oppdrettsvekst i Norge. Samtidig ønsker dere mer areal å drive oppdrett på.

Jeg forstår dere inderlig godt! De siste års formidable vekst i antall oppdrettsfisk i merdene uten at dere i særlig grad er gitt flere lokaliteter, har medført at dere åpenbart grunnet sviktende inntekt og livskvalitet har vært nødt til å stue sammen over 400 millioner oppdrettslaks og –regnbueørret i merder som kun beslaglegger et overflatearele på 20 kvadratkilometer. Dette har igjen medført enorme sykdomsproblemer, som uten tvil gir utslag i store økonomiske tap og er nødt til å være en stor mental belastning for dere. I følge Kontali Analyse er det bare 80% eller 320 millioner sjøsatt smolt som når frem til middagstallerkenen.

Hvordan føles det å se at bunnen i merdene til stadighet fylles opp av tusenvis av døde fisk?

Hvilken innvirkning tror dere den sviktende fiskehelsen til over 400 millioner oppdrettsfisk inne i merdene har på fiskehelsen utenfor merdene?

Når det gjelder lakselus, som har vært et vedvarende problem i oppdrettsnæringen siden 1970-tallet er det selvsagt veldig betryggende for meg som «laksebaron» å vite at dere gjør alt som står i deres makt for å løse problemet. NSL og Norsk Sjømat, i tillegg til flere meritterte oppdrettere mener jo også at lusa ikke utgjør noe problem for villfisken, og i den grad den gjør det er det selvsagt ikke oppdrettsnæringen sitt ansvar. Lusa sitt opphav er tross alt ikke fra oppdrettsmerdene!

Og naturen har jo funnet sin egen løsning på dette. Jeg opplevde selv å se hvordan mange tusen små sjøørret invaderte lakseelva «mi» i juni i fjor. Fulle av lus alle som en. Garantert ikke fra oppdretterne i Romsdalsfjorden som rapporterte lave lusetall. Uansett er det jo flott at sjøørreten kan gå opp i elva og avluse seg når den selv finner det for godt. At årets rapporter fra Havforskningsinstituttet tidvis viser at over 80% av utvandrende smolt i Hardangerfjorden har dødelig lusepåslag viser jo bare en ting, nemlig at oppdrettsnæringen er bærekraftig tvers igjennom. Det er tross alt 20% av villakssmolten som overlever!

I det store og hele tok nok Riksrevisjonen grådig feil da de i 2011 ga daværende havbruksforvaltning totalslakt med tanke på bærekraft. Uansett ser vi at næringen har tatt læring av dette, og mangedoblet bruken av nær sagt alle medikamenter.

Det som kan skal åpenbart drepes!

At oppdrettsnæringen som Norges mest kontrollerte næring skulle finne på å bruke medikamenter på en måte som ikke er i henhold til foreskrevet resept og lov om dyrevelferd, fremstår selvsagt også som fullstendig utenkelig.

Nils Kvisgaard

DinLaks.org

Posted in Ukategorisert.